Predmet
Pracovné ponuky za

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Ožďany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 66, Ožďany
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
138
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
Najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
• písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 až 3 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
• súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
• Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
• Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
• Predpokladaný nástup do funkcie: 01.07.2024.
• Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
• Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
do 24. 04.2024 na adresu: Obec Ožďany, Obecný úrad, Ožďany č. 160, 98011 Ožďany (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Obálku označte heslom „VK Základná škola s materskou školou“.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené späť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná 66
98011 Ožďany
https://zsozdany.edupage.org/
0475694163,047/5694163
Kontaktná osoba
Ján Matej
+421475694146