Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Kamienka 113, Kamienka (okr. Stará Ľubovňa)

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kamienka 113, Kamienka (okr. Stará Ľubovňa)
Termín nástupu
1.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
111
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľské ovládanie PC (programy Word, Excel, internet) a účtovných programov
Vzdelanie
úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Charakteristika pracovného miesta:
− samostatné vykonávanie účtovnej agendy školy,
− spracovanie uzávierok, finančných výkazov,
− zabezpečenie a dodržiavanie účtovných termínov,
− samostatná odborná práca na úseku mzdovej a personálnej práce,
− evidencia a nakladanie s majetkom školy,
− vedenie registratúry školy.

Kritériá a požiadavky:
− ovládanie podvojného účtovníctva so zameraním na verejnú správu;
− znalosti zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov, zákon č. 553/2004 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 597/2203 o financovaní škôl.
− užívateľské ovládanie PC (programy Word, Excel, internet) a účtovných programov;
− znalosť výkazníctva, odvodovej, daňovej a mzdovej problematiky;
− osobnostné predpoklady.

Ďalšie požiadavky:
− spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
− bezúhonnosť,
− dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť;
− flexibilita a kreativita.

Zoznam požadovaných dokladov:
− žiadosť o zaradenie do výberového konania;
− profesijný štruktúrovaný životopis;
− doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
− kópie dokladov a potvrdení potvrdzujúcich požadované predpoklady (absolvovanie
vzdelávacích programov, kurzov,...);
− výpis z registra trestov – originál, nie starší ako 3 mesiace;
− písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového
konania (cloud (edupage.org));
− čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.

Výhodou:
− prax v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva, práca s účtovným programom WINPAM a WINIBEU.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti s požadovanými dokladmi o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne na riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Kamienka 113 , 065 32 Kamienka najneskôr do 05. 04. 2024 s označením „Výberové konanie“ – neotvárať!

Pohovor sa uskutoční na základe písomnej pozvánky. Uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky,
nebudú na pohovor pozvaní.

Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou, Kamienka 113
Kamienka 113
06532 Kamienka (okr. Stará Ľubovňa)
https://zskamienka.edupage.org/
0524283521,052 428 3521
Kontaktná osoba
Ing. Eva Hricová
+421524283521