Predmet

Riaditeľ

Súkromná materská škola Krasňanko, Bratislava-Rača

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hrušková 2D, Bratislava-Rača
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. Z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežná znalosť práce s PC
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
2. štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list
3. kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
4. doklad     potvrdzujúci     splnenie     podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
5. písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v súlade s víziou a hodnotami MŠ
6. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti) na výkon činnosti pedagogického zamestnanca 
7. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona  č. 138/2019 Z. z. 
8. doklad o potvrdení dĺžky výkonu činnosti pedagogického zamestnanca
9. čestné vyhlásenie, že všetky uvedené údaje sú pravdivé,
10. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke aj s uvedením odosielateľa. Obálku označte nasledovne:
„VK SMŠ Krasňanko Hrušková 2D, Bratislava – neotvárať“

najneskôr do: 31. 05. 2024 do 17:00 hod.
adresa: Krasňanko o.z., Plickova 7469/1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a požadované doklady doručia v určenom termíne, oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Uchádzači, ktorí nesplnia všetky podmienky, nebudú zaradení do výberového konania.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola Krasňanko
Hrušková 2D
83106 Bratislava-Rača
https://krasnanko.edupage.org/
0948174994
Kontaktná osoba
Michaela Benková
0948174994