Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Žbince

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Žbince 145, Žbince
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
247
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC
Vzdelanie
Predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a iné kritériá a požiadavky podľa § 9 až § 11 ods. 1 písm. a), 12 a § 39 a § 90d ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca - vyžadovaný stupeň vzdelania (ukončené najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vzdelávania alebo študijného odboru a v programe pre príslušný druh a typ školy),
• podmienky zaradenia najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec ku dňu uskutočnenia výberového konania,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť práce s PC, vítaná je prax v práci s projektami,
• osobnostné a morálne predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Žbince 145
07216 Žbince
https://zszbince.edupage.org/
0566493188
Kontaktná osoba
Alexander Ožvat
0903497933