Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nevädzová 2, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
656
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľské ovládanie PC (programy Word, Excel, internet) a účtovných programov
Vzdelanie
Vzdelanie
úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Charakteristika pracovného miesta:
− samostatné vykonávanie účtovnej agendy školy v sústave podvojného účtovníctva, podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy,
- evidencia, účtovanie faktúr a interných dokladov, vypracovanie objednávok a zmlúv,
− spracovanie uzávierok, finančných výkazov,
- komunikácia so zriaďovateľom, spracovanie rôznych podkladov súvisiacich s účtovaním a majetkom
- zabezpečenie platobného styku s bankou
- rozpočtovníctvo
− zabezpečenie a dodržiavanie účtovných termínov,
− evidencia majetku školy


Kritériá a požiadavky:
− ovládanie podvojného účtovníctva so zameraním na verejnú správu;
− znalosti zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
- zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
− užívateľské ovládanie PC (programy Word, Excel, internet) a účtovných programov;

Ďalšie požiadavky:
− spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
− bezúhonnosť,
− dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť;
− flexibilita a kreativita.

Zoznam požadovaných dokladov:
− žiadosť o zaradenie do výberového konania;
− profesijný štruktúrovaný životopis;
− doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
− kópie dokladov a potvrdení potvrdzujúcich požadované predpoklady (absolvovanie
vzdelávacích programov, kurzov,...);
− výpis z registra trestov – originál, nie starší ako 3 mesiace;

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nevädzová 2
82101 Bratislava-Ružinov
www.zsnevadzova.sk
0243293165,0243634801,0243634802,02 43293165
Kontaktná osoba
Andrea Tkáčová
0911284666