Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Zástupca riaditeľa

Základná škola Pavla Marcelyho, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Drieňová 16, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
853
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
IKT na bežnej úrovni
Ďalšie požiadavky
Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava


v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje

v ý b e r o v é k o n a n i e

na obsadenie miesta štatutárneho zástupcu riaditeľa školy
pre II. stupeň – nižšie stredné vzdelávanie
v Základnej škole Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava

s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2024

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:
1. kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch
2. najmenej 3 roky pedagogickej praxe na príslušnom type školy a stupni
3. spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom jazyku
4. znalosť a orientácia v legislatíve školy
5. riadiace a organizačné predpoklady
6. bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť
7. znalosť práce s PC (Word, Excel, internet), práca s databázou eŠkola

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
- prihláška do výberového konania
- doklady o požadovanom stupni vzdelania a absolvovaní ďalšieho vzdelávania
- potvrdenie o dĺžke požadovanej pedagogickej praxe
- štruktúrovaný životopis
- doklady preukazujúce dosiahnutie požadovaného vzdelania
- vlastný projekt koncepcie riadenia II. stupňa (max. 2 strany) zameraný na konkrétne kroky k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ Drieňová 16 na základe dostupných informácií z webovej stránky školy
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca
- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov a písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Prihlášky žiadame zaslať poštou alebo priniesť osobne na sekretariát školy do 12. apríla 2024 do 12:00 h v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - Výberové konanie na funkciu ZRŠ – pre nižšie stredné vzdelávanie“ na adresu ZŠ Pavla Marcelyho Drieňová 16, 821 03 Bratislava

Miesto a termín výberového konania: Termín, miesto a čas bude uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16
82103 Bratislava-Ružinov
www.zsdrienova.sk
0243631774,02/43631774
Kontaktná osoba
Gabriel Kalna
0243631774