Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Ľubotice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Strážnická 26, Ľubotice
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
543
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z.z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od 1 441 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritéria a požiadavky :
- Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa §11 a12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- Splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
- Najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Bezúhonnosť
- Zdravotná spôsobilosť
- Ovládanie štátneho jazyka
- Znalosť príslušnej školskej legislatívy
- Riadiace a organizačné schopnosti
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov :
• Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• Úradne overené kópie dokladov o požadovanom vzdelaní
• Doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• Potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
• Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením osobných údajov
• Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti ( §15a ods.7 zákona č.138/2019 Z.z.)
• Písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy ( v rozsahu maximálne 4 strany)
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti k výkonu funkcie riaditeľa/ky (§ 16 zákona č. 138/2019 Z.z.)


Doplňujúce informácie pre uchádzačov :
• Výberovou komisiou je rada školy
• Funkčné obdobie riaditeľa/ky školy je päťročné
• Predpokladaný nástup do funkcie : 01.07.2024
• Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa/ky
• Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole

Dátum a miesto pre podanie žiadosti o účasť na výberovom konaní :
Dátum uzávierky prijímania žiadostí do výberového konania je 05.04.2024.
Písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné doručiť spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke na adresu :
Obecný úrad Ľubotice
Československých letcov 2 , 080 06 Ľubotice
Obálku označiť v ľavom hornom rohu heslom :
„ Neotvárať – výberové konanie č. 1/2024 „
Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.
Na žiadosti doručené po termíne uzávierky sa nebude prihliadať.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené späť.

Ochrana osobných údajov: Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právny základ spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) v spojitosti s písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie priebehu výberového konania vyhláseného Prevádzkovateľom. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa."

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Strážnická 26
08006 Ľubotice
https://zslubotice.edupage.org/
0517764285,051/7764285
Kontaktná osoba
Mgr. Nicole Rubisová
+421517480901