Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana, Beckov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Beckov 410, Beckov
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
164
Platové podmienky
1 562 EUR/mesiac
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
V zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.​

Informácie o výberovom konaní
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
• úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérneho stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
• písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
• čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7, písm. a/c/e alebo ods. 8 písm. a) zákona č. 596/22003 Z.z.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
• Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
• Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
• Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
• Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 9.apríla 2024 do 15.00 hod. na adresu:
Obec Beckov, Beckov č.180, 916 38 Beckov
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Obálku označte heslom „ Neotvárať - výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené späť.

Ďalšie informácie:
Obec Beckov, Beckov č.180, 916 38 Beckov, číslo telefónu 0905 506 021, e-mail: [email protected], [email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.4.2024 (ostáva ešte 20 dní)

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- splnenie podmienky 5 rokov zaradenia do kariérneho stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
- osobné a morálne predpoklady v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana
Beckov 410
916 38 Beckov
https://zs-beckov.edupage.org/
0327777120
Kontaktná osoba
Ernest Benko
0905506021