Predmet

Riaditeľ

Súkromné centrum voľného času ELBA, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Smetanova 2, Prešov
Termín nástupu
1.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
schopnosť používať školské aplikácie (Asc Agenda, Edupage, Office 365)
Vzdelanie
Riaditeľ ŠZ musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady:
• podľa § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 citovaného zákona
• kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie v zmysle § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie stupňa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• profesijný životopis,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania,
• prihláška do výberového konania,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti vydané lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo podľa § 16 ods. (2) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ďalšie požiadavky:
• znalosť príslušnej legislatívy a schopnosť dodržiavať školskú filozofiu
• preukázateľné schopnosti uplatňovania manažérskych funkcií
• schopnosť používať školské aplikácie (Asc Agenda, Edupage, Office 365)
• komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom jazyku

Uzávierka prijímania prihlášok je do 15. apríla 2024, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.
Prihlášky a požadované doklady s označením „Výberové konanie – riaditeľ SCVČ ELBA - neotvárať“ posielajte na adresu: Ing. Emil Blicha - ELBA, zriaďovateľ, Smetanova 2, 080 05 Prešov. Informácie: tel. č. 0905 425 871, e-mail: [email protected].

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné centrum voľného času ELBA
Smetanova 2
08001 Prešov
www.elbaci.sk
0517714999,0948282337
Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Priputenová
0915541694