Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Horná Štubňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horná Štubňa 494, Horná Štubňa
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
174
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce s PC (Microsoft – Word, Excel, Internet, Powerpoint).
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z“) a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie požiadavky
Iné kritéria a požiadavky :

Bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – preukázaná pred výberovým konaním čestným prehlásením o bezúhonnosti a o tom, že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba. Po výberovom konaní poskytne potrebné údaje na odpis z RT.
Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie, - osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, - organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.

Zoznam dokladov, ktoré účastník je povinný predložiť do výberového konania :

Žiadosť o zaradenie do výberového konania,
štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, + úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a o absolvovanom ďalšom vzdelávaní (vysokoškolský diplom; vysvedčenie o štátnej skúške; dodatok k diplomu; osvedčenie o absolvovaní 1. atestácie, alebo kvalifikačného vzdelávania)
písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy v rozsahu najmenej 3 strany formátu A4
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o tom, že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 24. mája 2024 do 14,00 hod. na adresu: Obecný úrad Horná Štubňa, 038 46 Horná Štubňa 455. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Obecného úradu v Hornej Štubni. Požadované doklady je potrebné predložiť v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy v Hornej Štubni – neotvárať“.

Termín a miesto výberového konania oznámi písomne výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnili podmienky, najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Horná Štubňa 494
03846 Horná Štubňa
https://zshstubna.edupage.org/
0434927088,0908645268
Kontaktná osoba
Helena Miazdrová
0908237020