Predmet

Riaditeľ

Základná umelecká škola, Svätý Jur

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kollárova 2, Svätý Jur
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
244
Platové podmienky
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce PC (Word, Excel, internet),
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
- splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
- splnenie podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z..

Inými požadovanými predpokladmi sú:
- znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich ZUŠ,
- orientácia v problematike regionálneho školstva, osobitne pre ZUŠ,
- organizačné schopnosti,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia škôl a školských zariadení.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania,
- vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT),
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
- návrh koncepcie rozvoja ZUŠ na 5 ročné funkčné obdobie (v rozsahu 3 strán, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, z každej strany listu okraj 2,5 cm, so zarovnaním do bloku),
- kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, najneskôr do 02. 04. 2024 do 12:00 hod. s označením na obálke „Výberové konanie ZUŠ Kollárova 2 - neotvárať“ s uvedením odosielateľa.

V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne Mestského úradu Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur sú zverejnené na https://www.svatyjur.sk

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné a iné predpoklady a doložil všetky požadované doklady, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Kollárova 2
90021 Svätý Jur
www.zussvatyjur.sk
44971315,0244971315
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Horňák
0249202303