Predmet

Mentor

Evanjelické gymnázium, Tisovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jesenského 836, Tisovec
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
175
Platové podmienky
Od 1 050 EUR/mesiac
Hrubá mzda od 1050 EUR za 50% pracovný úväzok je stanovená mzda v súlade s výzvou projektu.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel, PPT, online komunikácia
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Evanjelické gymnázium Tisovec ako zriaďovateľ Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Rimavská Sobota a Revúca hľadá vhodných kandidátov na pozíciu mentora.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
1. Poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickým zamestnancom (PZ) a odborným zamestnancom (OZ), vrátane vedúcich PZ a OZ:
1.1 realizovať individuálne poradenstvo pre PZ a OZ v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia)1,
1.2 realizovať návštevy vyučovacích hodín PZ a OZ s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
1.3 poskytovať spätnú väzbu k pozorovaným edukačným postupom (navrhovať odporúčania na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, identifikovať a diagnostikovať problémy PZ a OZ, podporovať PZ a OZ pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov, pomáhať v zapracovaní riešení vo výchovno-vzdelávacom procese v triede a práci so žiakmi)

2. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach formou:
2.1 poldňových workshopov,
2.2 celodňových workshopov,
2.3 facilitácie učiacich sa skupín,
2.4 organizácie prednášok a diskusií
2.5 iných aktivít, ktoré považuje RCPU za potrebné v regióne.

3. Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne formou:
3.1 dotazníkov pre PZ a VPZ škôl a školských zariadení,
3.2 individuálnych rozhovorov s PZ a VPZ škôl a školských zariadení.

4. Administratívne úlohy spojené s pracovným miestom spočívajú najmä:
4.1 vo vyplnení pracovného výkazu,
4.2 vo vedení dokumentácie o činnostiach uvedených v bodoch 1-3,
4.3 vo vykonávaní ďalších úloh vyplývajúcich z pracovného zaradenia.

5. Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie formou
5.1 predstavenia činnosti uvedených v bodoch 1-3,
5.2 bilaterálnych stretnutí s riaditeľmi škôl a/alebo so zriaďovateľmi,
5.3 multilaterálnych stretnutí s viacerými potenciálnymi partnermi v regióne s cieľom networkingu.

6. Vlastné vzdelávanie a práca na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach:
6.1 mentoring,
6.2 vzdelávacie programy,
6.3 hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov,
6.4 vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma,
6.5 personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania,
6.6 digitalizácia.
Zamestnanecké výhody, benefity
- možnosť sebarealizácie,
- perspektívna práca
Informácie o výberovom konaní
Pracovno-právny vzťah s mentorom môže byť založený pracovnej zmluve
Predpokladaný rozsah práce:
- 50 % úväzku práca vo svojej kmeňovej škole (2,5 dňa) – v prípade učiteľov
- 50 % úväzku práca pre RCPU (2,5 dňa, 18,7 hodín týždenne, rozdelenie dní podľa dohody s riaditeľom príslušnej školy, v závislosti od nastaveného rozvrhu hodín)

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú, po dobu trvania projektu, najdlhšie do septembra 2025.

Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Čestné vyhlásenie o ukončení najvyššieho stupňa vzdelania
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• Vyplnenie dotazníka na: https://forms.gle/eF9egU12pKPuLcNq8 (ak sa vám dotazník neotvorí, tak ho prekopírujte do adresára)


Termín uzávierky najneskôr dňa : 30.4.2024

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
Prax na pozícii/v oblasti
pedagóg
Počet rokov praxe
5
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Kritériá na pozíciu mentora:

- Najmenej 75% z celkového počtu mentorov každého regionálneho centra budú tvoriť aktívni pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí

- spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,

Najviac 25% z celkového počtu mentorov môžu tvoriť osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých.

Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia PZ I. alebo II. stupňa.

Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n.o., LEAF, Teach for Slovakia, Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.).

Osobnostné predpoklady:
- Otvorenosť novým výzvam
- Ochota učiť sa nové veci
- Proaktívne nastavenie
- Schopnosť asertívne komunikovať
- Je tímový hráč

Doterajšie skúsenosti:

- V oblasti vlastného profesijného rozvoja: účasť na formálnych a neformálnych vzdelávacích aktivitách, konferenciách, výmenných pobytoch a pod.
- V oblasti pedagogického pôsobenia: aktivity na vlastnej škole, pridaná hodnota cez svoje nápady, realizácia projektov so svojou triedou/na škole
- V oblasti leadershipu: skúsenosti v riadiacej funkcii (zástupca, riaditeľ), mimoškolské aktivity v regióne
- V oblasti mentoringu: ako mentorovaný/á alebo ako mentor/ka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelické gymnázium
Jesenského 836
98061 Tisovec
https://egt.edupage.org/
047/55 11 700
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Paľová
0908852995