Predmet

Mzdový účtovník

Stredná športová škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rosinská 6, Žilina
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
290
Platové podmienky
Tarifný plat podľa Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle aktuálnej prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Najmenej úplné stredoškolské vzdelanie (s maturitou) podľa platnej prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
Komplexné zabezpečovanie personálnej agendy zamestnancov školy, komplexné spracovanie mzdovej agendy, spracovanie štatistických výkazov personálnej a mzdovej povahy, zabezpečovanie podkladov k vypracovaniu plánu dovoleniek zamestnancov, zabezpečovanie agendy štipendií žiakov, kontrola dochádzkových kníh, spracovanie podkladov agendy príspevkov na rekreáciu zamestnancov a iné administratívne práce podľa potreby a vzájomnej dohody.
Iné požiadavky:
Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť.
Precíznosť, organizačné schopnosti, zodpovednosť, flexibilita, spoľahlivosť, tímovosť, komunikatívnosť a samostatné myslenie a ochota učiť sa nové veci.
Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a/alebo e-mailovým kontaktom,
Profesijný životopis
Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Doklady o vzdelaní (fotokópie) - priniesť na pracovný pohovor,
V prípade uzavretia pracovného pomeru: aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon danej činnosti), úradne overené doklady o vzdelaní

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná športová škola
Rosinská 6
01008 Žilina
www.sportovaskolaza.sk
0415004408
Kontaktná osoba
Peter Hruška
0907849466