Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Mzdový účtovník

Základná škola, Michalovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 2, Michalovce
Termín nástupu
1.6.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
275
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a NV SR č. 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2023 a od 1.9.2023.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- MS Office (Word, Excel, Outlook), internet – pokročilý.
Vzdelanie
- minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou
- zameranie/odbor: ekonomické
- administratívne a ekonomické znalosti
- mzdové účtovníctvo – pokročilý
- znalosť príslušnej legislatívy
Ďalšie požiadavky
Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

- spracovanie a vedenie komplexnej mzdovej agendy školy v programe Vema, v zmysle platných zákonov a interných predpisov,
- spracovanie a vedenie komplexnej dochádzkovej agendy školy v Dochádzkovom systéme Vema,
- aktualizácie mzdového a dochádzkového programu,
- elektronické spracovanie a distribúcia výplatných lístkov zamestnancom,
- spracovanie PN, OČR, vyhlásení o uplatnení nezdaniteľných častí na daňovníka a DB,
- konzultácie nezrovnalostí s dodávateľom mzdového programu,
- evidencia a aktualizácia mzdových listov a spracovávanie ELDP,
- vypracovanie mzdových a štatistických výkazov pre príslušné inštitúcie,
- príprava podkladov pre rozbory o čerpaní mzdových finančných prostriedkov,
- zabezpečenie archivácie mzdovej a dochádzkovej dokumentácie v zmysle platných predpisov,
- spracovanie mesačných výkazov a hromadné oznámenia do SP, ZP,DDS,
- kompletné spracovanie výstupných zostáv zamestnancov,
- spracovávanie dohôd o zrážkach zo mzdy,
- spracovávanie agendy na zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti,
- spracovávanie agendy v CVČ pri ZŠ,
- vedenie agendy Pokladne,
- vedenie archívu a agendy SF,
- aktualizácie vnútorných predpisov v oblasti mzdovej agendy,
- spracovanie podkladov pre rozpočet školy a ostatných školských zariadení,
- sledovanie a uplatňovanie legislatívnych zmien v oblasti mzdových predpisov,

Požadované doklady:


- žiadosť o účasť na pracovnom pohovore (s uvedeným telefónnym číslom),
- profesijný životopis,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (úspešný uchádzač doloží odpis z registra trestov),

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru.

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo mailom s označením „Pracovný pohovor – referent/ka pre personalistiku a mzdy“ najneskôr do 30. 3. 2024 na adresu:

Základná škola
Školská 2
071 01 Michalovce
[email protected]

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom. Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Mach, riaditeľ školy
mobil: +421 902 086 300
email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 2
07101 Michalovce
www.5zs.sk
056 64 248 38
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslav Mach
+421 902 086 300