Predmet

Riaditeľ

Cirkevná materská škola Betlehem, Svätý Jur

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dr. Kautza 4, Svätý Jur
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
41
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet)
Ďalšie požiadavky
A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

Kvalifikačné predpoklady požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:

- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pre prácu),
- ovládanie štátneho jazyka,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- znalosť tvorby školského vzdelávacieho programu
-orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania
- znalosť príslušnej školskej legislatívy
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
- znalosť cudzieho jazyka (anglicky, nemecky) vítaná
- skúsenosti v oblasti riadenia materských škôl sú výhodou

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:

1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. doklady o vzdelaní,
3. doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy
4. doklad o potvrdení pedagogickej praxe, osobitne riadiacej praxe, riadiaca práca nie je podľa zákona podmienka,
5. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o tom, že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba. Od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať aktuálny výpis z registra trestov najneskôr ku dňu nástupu.
6. návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5 ročné funkčné obdobie,

Pre účely prípravy koncepcie rozvoja materskej školy je v prípade záujmu možné si vyžiadať o viac informácií o CMŠ Betlehem. Informácie budú poskytnuté po 15.3.2024 na základe písomnej žiadosti zaslanej emailom na adresu: [email protected].

7. štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list,
8. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy (nie staršie ako 3 mesiace)
9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
10. v prípade, ak uchádzač je členom iného cirkevného zboru ECAV (ako CZ ECAV Svätý Jur), odporúčanie zborového farára
11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.

Písomné prihlášky zasielajte do 5.4.2024 v obálke s označením „Výberové konanie Riaditeľ CMŠ Betlehem – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur (v prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu).

Termín a miesto výberového konania budú oznámené vybraným prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná materská škola Betlehem
Dr. Kautza 4
90021 Svätý Jur
44970768,0904134017
Kontaktná osoba
Michal Koreň
0918 828 160