Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Brestovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Brestovec 147, Brestovec
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
31
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce s PC(Microsoft - Word, Excel, Internet, Powerpoint)
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
• na výkon pracovnej činnosti v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Osobitné kvalifikačné predpoklady:
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky:
• bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov- preukázaná pred výberovým konaním čestným prehlásením o bezúhonnosti a o tom , že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti , že na osobu nie je podaná žaloba. Po výberovom konaní odpisom RT.
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1,2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1,2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie / znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa ZŠ.
• orientácia v problematike regionálneho školstva, osobitne pre základné školy,
• osobnostné a morálne predpoklady v zmysle §3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,,
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
aktívna znalosť práce s PC(Microsoft - Word, Excel, Internet, Powerpoint);
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov/II. stupeň vysokoškolského vzdelania/,
• kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti /5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z.z/
• štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list,
• písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy na 5 ročné funkčné obdobie( v rozsahu 3 strán , typ písma Times New Roman, veľkosť 12, jednoduché riadkovanie, z každej strany listu okraj 2,5 cm, so zaradením do bloku.
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o tom , že voči osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 ods.1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokumentami je potrebné zaslať poštou na adresu Obec Brestovec 273, 907 01 Myjava alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podateľne Obecného úradu Brestovec označenej „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZŠ Brestovec 147, 907 01 Brestovec - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 15.4. 2024 do 15,30 hod. s uvedením odosielateľa. V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu.

Kontaktný telefón: 034/6215922. Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Brestovec 147
90701 Brestovec
https://skolabrestovec.edupage.org/
0346215924,034 621 59 24
Kontaktná osoba
Ján Petráš
0908783804