Predmet

Riaditeľ

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Požiarnická 1, Košice-Juh
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
167
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a iné kritériá a požiadavky
podľa § 9 až § 11 ods. 1 písm. a) 12 a § 39 a § 90d ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov::
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii
pedagogického zamestnanca - vyžadovaný stupeň vzdelania (ukončené najmenej úplné stredné
odborné vzdelanie v odbore vzdelávania alebo študijného odboru a v programe pre príslušný druh
a typ školy),
• podmienka zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec ku dňu
uskutočnenia výberového konania ,
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa
§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť práce s PC, vítaná je prax v práci
s projektami,
• osobnostné a morálne predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Požiarnická 1
04001 Košice-Juh
https://shdkke.edupage.org/
0917506680
Kontaktná osoba
Bc. Katarína Kulichová
0917506680