Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vedúci školskej jedálne

Základná škola, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sadová 620, Senica
Termín nástupu
1.6.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
621
Platové podmienky
Funkčný plat: od 839,50 €
Funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, pre výkon uvádzanej pozície je určená platová trieda 5, platový stupeň je určený podľa rokov uznanej praxe.
Týždenný pracovný čas 37,5 hodiny a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou:
· 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku
· Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od zamestnávateľa 2% z hrubej mzdy
· Stravovanie v školskej jedálni
· Príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa
· Príspevok na dopravu do zamestnania
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Outlook, MS Word, MS Excel
Vzdelanie
Kvalifikačné a iné predpoklady:
• podľa zákona č.. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov ustanovený pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve je úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
• zdravotná spôsobilosť na prácu (preukazuje sa na základe vstupnej lekárskej prehliadky, ktorú vykoná ošetrujúci lekár, potrebné tlačivo na vybavenie dostane vybraný uchádzač/ uchádzačka a zdravotným preukazom)
• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov vydaným príslušným orgánom na ochranu zdravia po vykonanej skúške na príslušnom RÚVZ
• bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov)
Výhodou je:
• úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť potravinárstva a spoločného stravovania
• pracovná prax v spoločnom stravovaní, príp. v potravinárstve

Požiadavky na uchádzača:

• komunikačné a riadiace schopnosti
• schopnosť tímovej práce
• cieľavedomosť a dôslednosť
• zodpovednosť a spoľahlivosť
• samostatnosť
• znalosť práce s počítačom Microsoft Outlook, MS Word, MS Excel

Požadované doklady k žiadosti:

• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladu o vzdelaní
• vyhlásenie žiadateľa o zdravotnej spôsobilosti na výkon posudzovanej práce
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom pracovného pohovoru v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Miesto výkonu práce: Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica – školská jedáleň
Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: do 11. marca 2024
Druh pracovného pomeru: na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou
Termín nástupu na voľné pracovné miesto: 01. júna 2024

Popis pracovnej pozície:
- zabezpečovanie úloh na úseku stravovania, priamo riadi, usmerňuje a kontroluje prácu zamestnancov kuchyne, zabezpečovanie a dohliadanie na výrobu jedál a nápojov
- zostavovanie jedálnych lístkov s dodržiavaním záväzných materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovania v súlade so zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov a výživovými hodnotami podľa vekových skupín stravníkov,
- zodpovednosť za dodržiavanie správnej výrobnej praxe podľa systému HACCP, navrhovanie nápravných a preventívnych opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
- vykonávanie vstupnej kvalitatívnej a senzorickej kontroly dodávok potravín,
- vedenie skladovej evidencie (potraviny, čistiace prostriedky),
- monitorovanie a dodržiavanie HACCP a metrologický program,
- vykonávanie mesačného vyúčtovania spotreby potravín, finančných prostriedkov stravníkov,
- zabezpečenie a kontrola dodržiavania technologických postupov pri príprave jedál a kontrola dodržiavania predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisov na ochranu pred požiarmi,
- evidencia stravníkov a platieb v softvéri pre školskú jedáleň,
- samostatné zúčtovanie finančných prostriedkov na stravovanie detí a žiakov a zamestnancov,
- mesačné zúčtovanie platieb, réžie a skladu potravín,
- zúčtovanie dotácie na stravu, vrátane diétneho stravovania,
- zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia školskej kuchyne a jedálne,
- starostlivosť o technickú úroveň zariadení v školskej kuchyni (opravy, revízie...)
- evidencia meradiel vrátane kalibrácie teplomerov a overovanie váh,
- vedenie evidencie dochádzky a evidencie nadčasovej práce zamestnancov školskej jedálne
- zabezpečovanie personálnej politiky a vzdelávania odborných zamestnancov,
- zabezpečovanie dodávateľsko–odberateľských vzťahov podľa zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní,
- inventarizácia majetku a záväzkov v súlade s vnútornými predpismi organizácie
- archivácia dokumentov školskej jedálne v súlade s registratúrnym poriadkom školy
- evidencia kuchynského biologického odpadu a vypracovanie hlásení


Žiadosti doručiť:
Osobne alebo poštou na adresu: Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica do 11.03.2024 do podateľne ZŠ Sadová 620, Senica č. dverí 203/B zalepenej obálke s označením „ Žiadosť o prijatie do zamestnania – vedúca ŠJ“ alebo elektronicky na emailovú adresu: [email protected] spolu so všetkými povinnými prílohami v formáte pdf.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.03.2024 o 9:00 hod. v riaditeľni školy pre vybraných uchádzačov. Pozvanie bude zaslané emailom.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27.03.2024
Bližšie informácie poskytuje: Ing. Svetlana Chábelová – riaditeľka školy
Kontakt: tel. 0917 274 414

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Základná škola, Sadová 620, Senica, so sídlom Sadová 620 Senica, 905 01, IČO: 31827705 . Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň prehlasujem, že ma prevádzkovateľ oboznámil o povinných informáciách a právach dotknutej osoby v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sadová 620
90501 Senica
https://zs3senica.edupage.org/
0346514380,034/6514380
Kontaktná osoba
Ing. Svetlana Chábelová, riaditeľka školy
0917 274 414