Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Jatov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jatov 189, Jatov
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
21
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívne zručnosti s prácou s Edupage, vedenie ASC Agendy, používanie nástrojov MS Office, používanie interaktívnych pomôcok a nástrojov
Vzdelanie
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy § 39 zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
• osobné a morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 9 až § 18 zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• znalosť školskej legislatívy materskej školy
Ďalšie požiadavky
Do našej ZŠ s MŠ hľadáme člena/členku do jednotriednej MŠ, ktorý/á bude zároveň vedúcim pedagogickým zamestnancom pre MŠ - zástupca riaditeľa.
Dokáže vytvárať rešpektujúce prostredie medzi deťmi, rodičmi a kolegami a vytvorí vzájomne spolupracujúcu komunitu.

Ďalšie požiadavky:

• práca s ASC Agendou, Edupage vítaná,
• skúsenosť s vedením triednej dokumentácie,
• spoľahlivosť, flexibilita, presnosť, samostatnosť
• prax v oblasti riadenia vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• stručná koncepcia rozvoja materskej školy,
• kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• potvrdenie o pedagogickej činnosti preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovný pomer na dobu: určitú s možnosťou trvalého miesta

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „ Zástupca riaditeľa školy pre materskú školu, neotvárať!“
do 30.04.2024 do 12:00
na adresu: Základná škola s materskou školou Jatov 189, 941 09 Jatov, alebo na e-mail: [email protected]

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberový pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Jatov 189
94109 Jatov
https://zsmsjatov.edupage.org/
0356482119,035/6482119
Kontaktná osoba
Mgr. Silvia Antalová
0905350427