Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Budkovce 355, Budkovce
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
319
Platové podmienky
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Funkčný plat bude stanovený podľa
dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, pokročilý word, excel,
Vzdelanie
Predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a iné kritériá
a požiadavky podľa § 9 až § 11 ods. 1 písm. a), 12 a § 39 a § 90d ods. 7 zákona č. 138/2019
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo
podkategórii pedagogického zamestnanca - vyžadovaný stupeň vzdelania (ukončené
najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vzdelávania alebo študijného
odboru a v programe pre príslušný druh a typ školy),
• podmienky zaradenia najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický
zamestnanec ku dňu uskutočnenia výberového konania,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť práce s PC, vítaná je prax v práci
s projektami,
• osobnostné a morálne predpoklady.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
• písomná prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný profesijný životopis vo formáte Europass, osobný dotazník, motivačný list,
• overené kópie dokladov o
dosiahnutom vyžadovanom stupni vzdelania,
• kópie dokladov a
osvedčení o absolvovanom vzdelávaní profesijného rozvoja, príp. ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady na výkon funkcie,
• potvrdenie o
dĺžke výkonu pracovnej činnosti preukazujúce najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
• písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú základnú školu (rozsah max. 5 strán),
• čestné vyhlásenie o
splnení predpokladu bezúhonnosti v súlade s § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie
a pracovnej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a použitím osobných údajov pre účely
výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
2
• čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7,
písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách prihlášky
Termín podania prihlášky – žiadosti o zaradenie do výberového konania do: 21.02.2024
do 12:00 hod. (rozhodujúca je pečiatka podateľne)
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne
do podateľne obce alebo zaslať na adresu zriaďovateľa školy: Obec Budkovce č. 244, 072 15
Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:
„Výberové konanie ZŠ – neotvárať!“
Prípadné ďalšie informácie získate na emailovej adrese [email protected], alebo na
tel. č. 0910 954 556.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Júlie Bilčíkovej
Budkovce 355
07215 Budkovce
https://zsbudkovce.edupage.org/
0566493126,056/6493126
Kontaktná osoba
Viera Vajsová
0910 954 556