Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Dubová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 22, Dubová
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
39
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
- získanie profesijných kompetencií podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 d) zákona č.
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- dosiahnutie kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec a získanie
profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického
zamestnanca v súlade s § 39 ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky a kritériá:
– bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – preukázaná čestným prehlásením o bezúhonnosti,
– zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
– osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
– organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
– aktívna znalosť práce s PC (Microsoft – Word, Excel, Internet, Powerpoint).

Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis a motivačný list,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Dubová - NEOTVÁRAŤ“ do 31. mája do 12,00 hod. na adresu: Obec Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hlavná 22
90090 Dubová
www.skolkadubova.webnode.sk
0336429406,033/6429406
Kontaktná osoba
Obec Dubová
0911918914