Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Svätý Jur

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kollárova 2, Svätý Jur
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
370
Platové podmienky
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce PC (Word, Excel, internet),
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z..
Inými požadovanými predpokladmi sú:
- znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich ZŠ,
- orientácia v problematike regionálneho školstva, osobitne pre základné školy,
- znalosť práce PC (Word, Excel, internet),
- organizačné schopnosti,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia základných škôl.

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania,
- vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT),
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overený doklad o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa v požadovanom študijnom odbore,
- doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
- návrh koncepcie rozvoja základnej školy na 5 ročné funkčné obdobie (v rozsahu 3 strán, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, z každej strany listu okraj 2,5 cm, so zarovnaním do bloku),
- kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, najneskôr do 11. 03. 2024 do 12:00 hod. s označením na obálke „Výberové konanie ZŠ Kollárova 2 - neotvárať“ s uvedením odosielateľa.

V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. Stránkové hodiny podateľne Mestského úradu Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur sú zverejnené na https://www.svatyjur.sk

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné a iné predpoklady a doložil všetky požadované doklady, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kollárova 2
90021 Svätý Jur
https://zssvjur.edupage.org/
0244971529
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Horňák
0249202303