Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Modrý Kameň

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lipové nám. 296/28, Modrý Kameň
Termín nástupu
1.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
151
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,

najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Ďalšie požiadavky
➢ bezúhonnosť,
➢ zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
➢ ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom v súlade s § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
➢ znalosť legislatívy a právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva,
➢ riadiace, organizačné, komunikačné schopnosti a morálne predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Lipové nám. 296/28
99201 Modrý Kameň
https://zs-msmk.edupage.org/
0474870028,0903 039 874
Kontaktná osoba
Ing. Mária Bednárová
+421903481220