Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Horný Vadičov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horný Vadičov 277, Horný Vadičov
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet- pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o vzdelaní: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z. z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru
• ovládanie štátneho jazyka.
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.
Termín ukončenia výberového konania: 28.02.2024
Požadované doklady žiadame doručiť do 26. 02. 2024 elektronicky na adresu [email protected], resp. poštou na adresu: ZŠ Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Horný Vadičov 277
02345 Horný Vadičov
https://zshvadicov.edupage.org/
0414229255,0915602394
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Janeková
0915602394