Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Maxima Gorkého 21, Trnava
Termín nástupu
26.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
(VŠ II. st. začínajúci) PT 6 od 1 161,50 €
(VŠ II. st. samostatný podľa praxe) PT 7 od 1 267,50 € - do PT 9 od 1 589,00 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Učiteľ/ka I. stupeň
• Úväzok: 100,00 %
• Doba určitá (zastupovanie počas dlhodobej PN)
• Dátum nástupu:
26. 03. 2024
• Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
• Požiadavky:
VŠ II.st.
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov
(doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie -bezúhonnosť, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky).
Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu : [email protected]. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť na učiteľa I. stupeň“.
Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je učiteľ/ka I. stupeň zaradený do kariérového stupňa (podľa zákona č. 138/2019 Z. z.).
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
(VŠ II. st. začínajúci) PT 6 od 1 161,50 €
(VŠ II. st. samostatný podľa praxe) PT 7 od 1 267,50 € - do PT 9 od 1 589,00 €

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Maxima Gorkého 21
91702 Trnava
www.zstulipantt.edupage.org
0333236860
Kontaktná osoba
Ing. Beáta Krajčovičová
0333236860