Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Aprobácia
Elektrotechnika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
497
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Podkategória: učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
so zameraním na počítačové siete
Požadované doklady:
-žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,
- potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
- súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 15 a Zákona č. 138/2019 Z. z.
Výhodou je doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor. Uchádzač, ktorý nepredloží všetky požadované doklady v určenom termíne, nebude zaradený do výberového konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Ľ. Podjavorinskej 22
08005 Prešov
https://spojenask.edupage.org/
0517705288,+4217705282
Kontaktná osoba
Mgr. Erika Palášthyová
+4217705282