Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
135
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
OZNÁMENIE

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou s VJM - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota – Rimaszombat
prijme do pracovného pomeru

od 1. 3. 2024
1. pedagogického asistenta
Kvalifikačné predpoklady:
• Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
• Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, príloha č. 6

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o skutočnosti že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba

Iné požiadavky:
• podmienkou je ovládanie maďarského jazyka preukázané min. maturitnou skúškou z maďarského jazyka

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
• doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
• poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

Platové podmienky:
• funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti:
Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy do 9.2. 2024
Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Adresa školy:
Adresa školy:
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola és Óvoda,Dúžavská cesta 1054/11,Rimavská Sobota- Rimaszombat
e-mail:[email protected]
Kontaktná osoba
Mgr.Monika Holeková
Tel.:
0911 931 023
0917 690 636

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Dúžavská cesta 1054/11
97901 Rimavská Sobota
https://duzavskacesta.edupage.org/
0475812135,0475812133,0474296428,0911931023
Kontaktná osoba
Mgr.Monika Holeková
0917690636