Predmet

Riaditeľ

Spojená škola, Pohronská Polhora

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 1, Pohronská Polhora
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
237
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z., funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
bližšie informácie :
https://www.ppolhora.sk/oznamy/vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-riaditela-skoly.html

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Hlavná 1
97656 Pohronská Polhora
https://zsppolhora.edupage.org/
0486189943,0903999139
Kontaktná osoba
Ing. Dušan Nepšinský
0910703025