Predmet

Riaditeľ

Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Javorová 644/12, Nitra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
105
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača do funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagog. zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o PZ a OZ.
Najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady:
- písomná prihláška do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis, motivačný list,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle par. 7 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL
Javorová 644/12
94901 Nitra
https://szsunes.edupage.org/
0905 418 923
Kontaktná osoba
Ing. Lenka Moderová
0910 900 146