Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola, Tomášovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 30, Tomášovce
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
32
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
-
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
- znalosť legislatívy a právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
- kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov (telefónne číslo resp. e-mail),
- písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov obsiahnutých v žiadosti a jej prílohách.

Všetky ďalšie informácie sú uvedené na internetovej stránke zriaďovateľa, obce Tomášovce na www.tomasovce.sk.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 30
98556 Tomášovce
https://skolatomasovce.edupage.org/
0474371456,047/43071 456
Kontaktná osoba
Ing. Ján Mičuda
0908941808