Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Účtovník/čka

Súkromná základná škola FELIX, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 1218, Liptovský Mikuláš
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme plus osobné ohodnotenie, zvýšený príplatok za odpracované roky a príplatok za prácu v súkromnej škole, zvýhodnený príspevok na stravovanie, pružný pracovný čas
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, google workspace (formulare,
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelania/ VŠ I.stupeň/VŠ 2. stupeň v oblasti ekonomiky/účtovníctva, prax minimálne 5 rokov v oblasti účtovníctva a miezd
Ďalšie požiadavky
Sme súkromná základná škola zaradená do Siete škôl pod Ministerstvom školstva, 25 zamestnancov + 5 dohodárov, 100 žiakov v 5 ročníkoch. Ponúkame zaškolenie, notebook, možnosť občasnej práce z domu, vyšší príspevok na obed, možné koncoročné odmeny, mladý dynamický kolektív.
Účtovníctvo:
- komplexné spracovanie agendy finančného účtovníctva podľa platnej legislatívy, metodiky a interných predpisov školy v podvojnom účtovníctve
- ovládanie zákona 431/2002 o účtovníctve, účtovnej osnovy a postupov účtovania
- zostavenie účtovných závierok - finančné a účtovné výkazy
- dohľad nad platbami a príjmami a zabezpečenie včasného vyhotovovania platieb v bankovom systéme
- komplexné zabezpečenie rozpočtovníctva
- tvorba, aktualizácia, zmeny v sledovaní čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov,
- spracovanie správy o hospodárení a iných výkazov, pomoc pri EDUZBERe
- tvorba smerníc, interných predpisov
- koordinovanie nákupu schváleného majetku a materiálu pre potreby školy a školskej jedálne
- inventúry hmotného majetku, pošta a registratúra, drobné nákupy
Personalistika:
- komplexné zabezpečovanie personálnej agendy, príprava podkladov pre spracovanie miezd (mzdy spracováva externa firma)
- zodpovedá za riadne vedenie mzdovej a personálnej agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou v súlade so zákonom a v súvislosti s platnými predpismi a zabezpečuje ich archiváciu (mzdové listy pracovníkov),
- vedie pracovno-právnu a personálnu agendu zamestnancov školy (pracovné zmluvy, platové dekréty podľa platných mzdových predpisov a vnútorných smerníc, platové postupy, osobné spisy pracovníkov, aktualizáciu údajov v ASC agende), spojených so vznikom a zánikom pracovného pomeru, (vybavuje prihlášky do sociálnej), gdpr agenda
- pripravuje návrhy a realizáciu rozpočtu za kategóriu miezd a platov a povinných odvodov
- spolupracuje s daňovým úradom, úradom práce, sociálnou a zdravotnou poisťovňou,
- zabezpečuje aktuálnosť daňových vyhlásení zamestnancov, vyplácanie daňového bonusu a daňových úľav, zodpovedá za správnosť zrážok zo mzdy, ročné zúčtovanie poistného zamestnancov a ročné zúčtovanie daní - ako príprava podkladov pre mzdovú spoločnosť.
- pracuje na projekte POP3
Príprava podkladov a zadávanie žiadostí grantov a dotácií
Zastupovanie a spolupráca s vedúcou jedálne (v prípade potreby)

Požadujeme výborné ovládanie účtovníctva a personalistiky (MS Excel - tabuľky, grafy, vzorce, google workspace - práca s disk, emailom, formularmi). Znalosť aktuálnych právnych predpisov v oblasti účtovníctva a daní. Skvelé organizačné a plánovacie schopnosti, analytické myslenie flexibilita. Schopnosť pracovať samostatne aj ako súčasť tímu. Bezúhonnosť. Samostatnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola FELIX
Hurbanova 1218
03101 Liptovský Mikuláš
https://zsfelixlm.edupage.org/
+421910521091
Kontaktná osoba
Alena Puchovanova
0911803339