Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Súkromná materská škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gercenova 10, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
9.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
55
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excell, Power Point, Internet, Outlook
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh školy a typ školy podľa vzdelanie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• stotožnenie sa s filozofiou a smerovaním materskej školy a schopnosť napĺňať misiu, víziu, hodnoty a smerovanie materskej školy
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• osobnostné predpoklady,
• morálne predpoklady v súlade so zásadami katolíckej náuky
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
• znalosť a orientácia v príslušnej školskej legislatíve,
• znalosť práce s PC,
• vyznávanie kresťanských hodnôt a praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej morálky
• flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• kópie dokladov o vzdelaní,
• potvrdenie o dĺžke výkonu činnosti pedagogického zamestnanca,
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
• písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• koncepčný zámer rozvoja školy v súlade s misiou, víziou a hodnotami školy

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo odovzdať osobne do 31.1.2024 v obálke označenej menom a adresou odosielateľa a s nápisom „Výberové konanie – Súkromná materská škola Gercenova 10 - neotvárať“ na adresu: ASROW, o.z., Gercenova 10, 851 01 Bratislava a e-mailom na adresu: [email protected].

Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady. Termín a miesto výberového konania budú oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Osobné údaje uchádzača sa použijú výlučne za účelom výberového konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Gercenova 10
85105 Bratislava-Petržalka
www.skolkapramienok.sk
0911786301
Kontaktná osoba
Katarina Racz
+421911786301