Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička Art, Huncovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 231, Huncovce
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office
Ďalšie požiadavky
• Hľadáme riaditeľa /- ľku súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom v Kežmarku, ktorá funguje formou elokovaných pracovísk v regióne Poprad - Kežmarok – Stará Ľubovňa, čo sa teší veľkej obľube rodičov, nakoľko žiaci ostávajú v prirodzenom prostredí, ktoré poznajú, nemusia cestovať do vzdialených miest za umeleckým vzdelaním. (www.rosnickaart.sk)
• Učitelia SZUŠ prichádzajú priamo za žiakmi do ich škôl, v ktorých prebieha vyučovanie a zároveň sa snažia vychádzať v ústrety rodičom aj učiteľom v rámci mimoškolskej činnosti žiakov.
• Zriaďovateľom SZUŠ je Občianske združenie Rosnička Art, Kežmarok

• Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca § 39 ods. 3 písm. a) zákona – prednostne zameranie na odbor hudobný, tanečný, výtvarný alebo hudobno dramatický odbor,
• potrebná je dobrá znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy - skúsenosti na podobnej pozícii (aj zástupca riaditeľa školy) vítané,
• znalosť v oblasti pracovno-právnych vzťahov,
• užívateľská úroveň znalosti práce s PC,
• aktívna vodičská prax.
• Hľadáme vnútorne motivovaného, samostatného a zodpovedného kandidáta s veľmi dobrými riadiacimi, organizačnými a komunikačnými schopnosťami.
• NÁPLŇ PRÁCE :
• Riadenie a zodpovednosť za chod Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá funguje formou elokovaných pracovísk v regióne Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa, t.j. :
• zodpovednosť za pedagogickú a odbornú úroveň práce na škole a za výsledky výchovno–vzdelávacej práce školy,
• riadenie, koordinovanie a kontrolovanie práce všetkých zamestnancov školy v zhode s pracovným poriadkom,
• zostavovanie príslušných pracovných plánov a vnútorného poriadku školy,
• hodnotenie práce všetkých zamestnancov školy,
• zodpovednosť za ďalšie vzdelávanie zamestnancov,
• zodpovednosť za primerané personálne a materiálne podmienky práce na škole,
• zvolávanie, riadenie a vedenie pedagogickej rady a formulovanie záverov jej rokovania,
• príprava a podávanie požadovanej štatistiky, ústnych i písomných správ nadriadeným orgánom,
• dbanie o účelné využívanie finančných prostriedkov školy.
PONUKA:
• Zmysluplná a užitočná práca a príležitosť pre sebarealizáciu v podmienkach súkromnej školy so 14 ročnou tradíciou, ktorá už má vybudovanú svoju klientelu a ktorej poslaním nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál,
• priaznivé podmienky pre ďalší odborný rast a vzdelávanie,
• všestranná podpora od zriaďovateľa a manažmentu občianskeho združenia,
• priateľská a osobnejšia atmosféra,
• kvalitné materiálne podmienky na prácu (služobný telefón a služobný automobil).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička Art
Školská 231
05992 Huncovce
0915345909
Kontaktná osoba
Mgr. Lujza Kuceková
0905 621 986