Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Preseľany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Preseľany 580, Preseľany
Termín nástupu
1.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
261
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
-
Vzdelanie
Uchádzač musí spĺňať nasledovné predpoklady na výkon pracovnej činnosti požadované v súlade s § 9, § 10, § 11 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č.
138/2019“):
a) kvalifikačné predpoklady:
1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného na výkon výchovnovzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
2. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) bezúhonnosť (podľa § 15 zákona č. 138/2019),
c) zdravotná spôsobilosť (podľa § 16 zákona č. 138/2019),
d) ovládanie štátneho jazyka (podľa § 17 zákona č. 138/2019).
Ďalšie požiadavky
Uchádzač predloží:
a) žiadosť o účasť na výberovom konaní, vrátane uvedenia kontaktných údajov a korešpondenčnej adresy pre doručovanie oznámení a pozvánky na výberové konanie,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) vlastný návrh koncepcie riadenia a rozvoja Základnej školy s materskou školou v Preseľanoch,
d) súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
e) doklady preukazujúce splnenie predpokladov:
e1) úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
e2) potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým
predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej praxe,
e3) čestné vyhlásenie podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba,
e4) lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca vydané lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
e5) Uchádzač nemusí preukázať ovládanie štátneho jazyka, ak zo štátneho jazyka alebo v štátnom jazyku vykonal a) maturitnú skúšku, b) štátnu skúšku alebo c) štátnu jazykovú skúšku.


Všetky ďalšie informácie sú uvedené na internetovej stránke zriaďovateľa, obce Preseľany na www.obecpreselany.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Preseľany 580
95612 Preseľany
https://zspreselany.edupage.org/
0385315106
Kontaktná osoba
Mgr. Daniel Šiška
0911323999