Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Svätý Jur

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veltlínska 2, Svätý Jur
Termín nástupu
1.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
15
Platové podmienky
Ponúkaný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, základná platová tarifa 1038,50 eur + zvýšenie platovej triedy podľa praxe + ostatné príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z..
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Aktívna znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Internet pokročilý)
Vzdelanie
Požadované predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
- predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.
- bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
- telesná a duševná spôsobilosť na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
- samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- aktívna znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Internet pokročilý)
- znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve potrebnej na výkon funkcie
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné predložiť:
- prihláška do výberového konania
- overený doklad o absolvovanom úplnom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní prvého/druhého stupňa v požadovanom odbore
- fotokópie ďalších relevantných dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním
- profesijný životopis
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy pre príslušnú materskú školu
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
- čestné vyhlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
- čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679 o GDPR a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto podania prihlášky:
- prihlášku do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná č. 29, 900 21 Svätý Jur
- termín doručenia do 24.01.2024
- obálku označte „Výberové konanie MŠ Veltlínska - neotvárať“, na obálku uveďte meno a adresu odosielateľa

Termín a miesto výberového konania:
- uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Veltlínska 2
90021 Svätý Jur
https://msveltlinska.edupage.org/
02/38103608,0238103608
Kontaktná osoba
Ľubica Lackovičová
0249202310