Riaditeľ

Súkromná materská škola, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dunajská 3, Košice-Juh
Termín nástupu
8.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
World, Excel PowerPoint, internet
Vzdelanie
najmenej stredoškolské vzdelanie na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky č 173/2023 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška do výberového konania,
• doklad o najvyššom vzdelaní na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy (overená kópia),
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti riaditeľa MŠ,
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti od zamestnávateľa (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
• čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 11.12.2023 (vrátane) na adresu:
Súkromná materská škola, Dunajská
Dunajská 3
Košice
040 01

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Dunajská 3
04001 Košice-Juh
www.bambulkovo-kosice.sk
0910624922
Kontaktná osoba
Kolesárová
0910624922