Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Dojč

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dojč 137, Dojč
Termín nástupu
1.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.1.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
133
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet,Microsoft Excel, Word, Office
Vzdelanie
Vzdelanie
- úplné stredné vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania,
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia - Zástup počas dlhodobej PN

Ďalšie požiadavky

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa paragrafu 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Náplň práce
-komplexné spracovanie agendy finančného účtovníctva podľa platnej legislatívy, metodiky a interných predpisov školy
- ovládanie zákona o účtovníctve, účtovnej osnovy a postupov účtovania
- zostavenie účtovných závierok - finančné a účtovné výkazy
- komplexné zabezpečenie rozpočtovníctva
- tvorba, aktualizácia, zmeny, sledovanie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov,
- spracovanie správy o hospodárení
- tvorba smerníc, interných predpisov, zmlúv
- inventarizácia majetku
- koordinovanie nákupu schváleného majetku a materiálu pre potreby školy,
- verejné obstarávanie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Dojč 137
90602 Dojč
www.zsdojc.edupage.org
0346536126,034/6536126
Kontaktná osoba
PaedDr.GabrielaEmrichová
0910 997 465