Riaditeľ

Evanjelická základná škola, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
1.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
140
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy pre:

EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PALISÁDY 57, BRATISLAVA

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 9 ods. 1 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

• kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec v zmysle zákona č. 138/2019
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:
• spôsobilosť na právne úkony
• poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách s právnou subjektivitou, o základná znalosť legislatívy evanjelického cirkevného školstva
• člen ECAV
• usporiadaný rodinný život
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
• anglický alebo nemecký jazyk
• znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. doklady o vzdelaní,
3. samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec v zmysle zákona č. 138/2019
4. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
5. návrh koncepcie rozvoja školy,
6. profesijný životopis,
7. potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti,
8. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
10. stanovisko domáceho zborového farára,
11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
12. súhlas so zverejnením predloženého návrhu koncepcie rozvoja školy a životopisu uchádzača, resp. ich častí (za účelom ich zverejnenia v prípade dopytov zo strany verejnosti)

zasielajte do 8.12.2023 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ EZŠ BA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Námestie SNP 5, 960 01 Zvolen. Kontaktná osoba: Ing. Žilinčík, [email protected]

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická základná škola
Palisády 57
81106 Bratislava-Staré Mesto
www.ezs.ba
Kontaktná osoba
Ing. Roman Žilinčík
+421907213000