Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Upratovačka

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod Vinbargom 3, Bardejov
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
387
Platové podmienky
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS office, EduPage
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

pracovitosť, komunikatívnosť, dôslednosť,
zodpovednosť, flexibilita, samostatnosť.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
doklady o vzdelaní, príp. praxi,
potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
08501 Bardejov
https://sosehs.edupage.org/
0544722490,0544885126,054/4885126
Kontaktná osoba
Riaditeľstvo školy
+421544885126