Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Mzdový účtovník

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gorazdova 20, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
20.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.11.2023
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
159
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ispin-pokročilý, internet-pokročilý, Microsoft office-pokročilý, VEMA-pokročilý
Vzdelanie
úplné stredné vzdelanie – maturita
vysokoškolské vzdelanie I.stupňa
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Ďalšie požiadavky
Pracovná náplň personálna a mzdová agenda školy.

Znalosť príslušných zákonov, najmä zákon č.:
- 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
- 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme
- 311/2001 Z. z. Zákonník práce
- 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Náplň práce - mzdová účtovníčka:
- komplexné zabezpečovanie personálnej a mzdovej politiky (prijímanie, výber zamestnancov školy...),
- zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti,
- tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov a implementácia systému hodnotenia a odmeňovania v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. a platnej legislatívy vzťahujúcej sa na výkon práce vo verejnom záujme,
- zodpovedá za riadne vedenie mzdovej a personálnej agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou (správnu likvidáciu miezd) v súlade so zákonom a v súvislosti s platnými predpismi a zabezpečuje ich archiváciu (mzdové listy pracovníkov),
- vedie pracovno-právnu a personálnu agendu zamestnancov školy (pracovné zmluvy, platové dekréty podľa platných mzdových predpisov a vnútorných smerníc, platové postupy, osobné spisy pracovníkov), spojených so vznikom a zánikom pracovného pomeru, (vybavuje prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotnej poisťovne),
- zabezpečuje vybavenie OOPP pri prijatí nového zamestnanca a lekársku prehliadku,
- správne uplatňuje a zabezpečuje personálne rozhodnutia v súlade s právnymi predpismi personálnej práce a pripravuje vecné návrhy v oblasti odmeňovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi pre oblasť odmeňovania,
- pripravuje návrhy a realizáciu rozpočtu za kategóriu miezd a platov a povinných odvodov a vypracováva príslušné výkazníctva o mzdách a platoch,
- spolupracuje s daňovým úradom, úradom práce, sociálnou a zdravotnou poisťovňou,
- zabezpečuje aktuálnosť daňových vyhlásení zamestnancov, vyplácanie daňového bonusu a daňových úľav, zodpovedá za správnosť zrážok zo mzdy, ročné zúčtovanie poistného zamestnancov a ročné zúčtovanie daní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Gorazdova 20
81104 Bratislava-Staré Mesto
www.tankonba.sk
54772524
Kontaktná osoba
Viktória Balčiráková
0948020088