Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Zdravotná sestra

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Bratislava-Rača

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Termín nástupu
20.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
850
Platové podmienky
Plat: 1 180,- €/mesiac brutto
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
* Lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
* sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.);
diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
* zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár
* verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)

Podmienka pri vzdelaní zdravotná sestra: členstvo v KOMORE SESTIER
Ďalšie požiadavky
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:
a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
b) zdravotná spôsobilosť
* vstupná lekárska prehliadka
c) odborná spôsobilosť
* lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
* sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.);
diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
* zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár
* verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)
d) bezúhonnosť
* odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore)
*lekár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská lekárska komora
*sestra – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
*zdravotnícky záchranár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
*verejný zdravotník – odpis o registrácii ktorý vydá Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
Lekár, sestra alebo zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi na základe návrhu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu a žiakovi v škole:
a) sleduje a posudzuje zdravotný stav,
b) meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie,
c) aplikuje lieky všetkými dostupnými formami,
d) odoberá biologický materiál,
e) orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera,
f) podáva stravu sondou, alebo cez gastrostómiu,
g) ošetruje všetky typy stómií a vymieňa stomické vrecko,
h) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože,
i) hodnotí stav výživy a dohliada nad dodržiavaním dietetického stravovania dieťaťa a žiaka v škole,
j) zabezpečuje intimitu dieťaťa a žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
k) informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa alebo žiaka,
l) informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťu,
m) vedie si Zdravotný záznam (dokument tvorí samostatnú prílohu k výzve),
n) vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe.
Ďalšie požiadavky

Pracovný čas: 7:30 - 15:30 (7,5 hod. + 1/2 hodina obed)
Dovolenka: 30 dní + 10 dní plateného voľna

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Hubeného 25
83153 Bratislava-Rača
https://zskomenskehoba.edupage.org/
02/44 88 41 40,44883140,421 2 44 88 41 40, 421 911 972 787
Kontaktná osoba
Tatiana Kizivatová
+421917337103