Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Moravany nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Na Výhone 188/16, Moravany nad Váhom
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
300
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od 1 459,50 EUR.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
• úspešné absolvovanie testu na výberovom konaní, zameraného na znalosť školskej legislatívy a legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa
samostatný pedagogický zamestnanec
• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
• písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
• Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
• Predpokladaný nástup do funkcie: 01.01.2024/podľa dohody.
• Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať
po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
• Informácie o škole získate na webovom sídle školy.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
do: pondelka 20.11.2023
adresa: Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.)

Zalepenú obálku označte: „Neotvárať – Výberové konanie.“

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Na Výhone 188/16
92221 Moravany nad Váhom
https://www.zsmoravany.sk
+421337719187
Kontaktná osoba
PaedDr. Ing. František Glos, PhD.
+421337719187