Riaditeľ

Materská škola, Turček

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Turček 314, Turček
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
25
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Exel, Outlook, Internet
Vzdelanie
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- predpoklad na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa ustanovenia § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady a ďalšie predpoklady:

- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť na prácu
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- ovládanie štátneho jazyka
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
- znalosť práce s PC (Word, Exel, Outlook, Internet, ...)
- znalosť príslušnej legislatívy
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Požadované doklady a listiny:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
- profesijný štruktúrovaný životopis
- odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
- overený doklad o vykonaní prvej atestácie, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov
- písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy

Žiadostí o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Obec Turček, Turček 363, 038 48 Turček alebo priamo do podateľne obecného úradu v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie - Riaditeľ MŠ Turček - NEOTVÁRAŤ" v lehote do 15.12.2023 do 12.00 hod.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne a uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Viac informácií

Viac informácií o ponuke: https://www.edujobs.sk/praca/
Webová stránka: https://www.obecturcek.sk/skolstvo/materska-skola/
Kontaktná osoba: Obec Turček
Telefónne číslo: 043/4956560, 0903 396 161
E-mailová adresa: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Turček 314
03848 Turček
0434956624
Kontaktná osoba
Ján Teltsch
+421903396161