Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Materská škola, Sklené

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sklené 389, Sklené
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
14
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
- ovládanie štátneho jazyka a ovládanie maďarského jazyka
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
- bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie práce s PC,
- znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, osobitne pre materské školy.
Ďalšie požiadavky
Zoznam dokladov k prihláške do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
- kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
- stručný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
- písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch
Termín a miesto podania žiadosti:
• písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu: Obec Sklené, Obecný úrad Sklené, 038 47 Sklené 97
• termín podania do 15.11. 2023 do 13.00 hod.,
• obálku označte heslom: „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy– neotvárať!“
Termín a miesto výberového konania:
• uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Sklené 389
03847 Sklené
[email protected]
0434955287,043/4955 287
Kontaktná osoba
Ing. Tibor Rišiaň, starosta obce
0905520749