Učiteľ/ka SŠ

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.1.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
523
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS Office, Office 365, Word, Excel
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania, prrofesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804
03101 Liptovský Mikuláš
https://halm.edupage.org/
0445522972,+4215522972
Kontaktná osoba
Lýdia Dvorožňáková
0905857319