Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Materská škola, Čakanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čakanovce 80, Čakanovce
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
23
Platové podmienky
Platové zaradenie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z., platová trieda podľa stupňa vzdelania, najmenej 5. PT pracovná trieda 1
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excel, PowerPoint, internet
Vzdelanie
najmenej stredoškolské vzdelanie na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky č 173/2023 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška do výberového konania,
• doklad o najvyššom vzdelaní na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy (overená kópia),
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti riaditeľa MŠ,
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti od zamestnávateľa (minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti),
• čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 6.11.2023 (vrátane) na adresu:
Obec Čakanovce
Čakanovce 79
044 45
Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie - riaditeľ MŠ“ „Neotvárať!“

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Čakanovce 80
04445 Čakanovce
0556965657,055/6965657
Kontaktná osoba
Obec Čakanovce
05569650631