Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Stojan 1, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Telesná výchova
Termín nástupu
1.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.10.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
272
Platové podmienky
Platové podmienky:
- nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo výške minimálne 1 161,50 € v závislosti
od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom
na adresu školy najneskôr do 13. októbra 2023.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: Požadovaným stupňom vzdelania je ukončené vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- prax min. 2 roky
Pracovný pomer na dobu: určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Predpokladaný termín nástupu: 1.11.2023
Úväzok: 100%
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný štruktúrovaný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov pre potreby výberového konania
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z .z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1
05201 Spišská Nová Ves
https://sosesnv.edupage.org/
0534421757,053/4421757
Kontaktná osoba
Ing. Andrea Iovdijová
0534421757