Školský digitálny koordinátor

Gymnázium, Myjava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jablonská 301/5, Myjava
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
386
Platové podmienky
V zmysle NP POP 3 sa bude financovanie nákladov pracovných pozícií realizovať formou jednotkových nákladov, ktoré predstavujú celkovú cenu práce za mesiac, t. j. 1 FTE ustanoveného pracovného času odpracovaného za mesiac na danej pozícii a ich indikatívna výška je nasledovná: školský digitálny koordinátor – 2552 EUR
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC - pokročilé
Vzdelanie
Vyžaduje sa splnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s zákonom č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – a v zmysle jej pripravovanej aktualizácii https://www.slovlex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/170).
Vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
Ďalšie požiadavky
Školský digitálny koordinátor zabezpečuje
a) poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
b) spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
c) vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
d) digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
e) pravidelnú informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
f) poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
g) administráciu online testovaní,
h) dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Jablonská 301/5
90701 Myjava
www.gymy.sk
0346213462
Kontaktná osoba
Ing. Alena Havlíková
0915699479