Vychovávateľ

Základná škola, Košice-Sídlisko Ťahanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bruselská 18, Košice-Sídlisko Ťahanovce
Termín nástupu
18.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.9.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
420
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
• motivačný list.
Iné požiadavky – predložiť ďalšie doklady po vyzvaní na osobnom pohovore:
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

Platové podmienky:
• Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• profesionalita, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a tvorivosť,
• individuálny a empatický prístup k deťom,
• schopnosť pracovať v tíme,
• znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý,
• skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bruselská 18
04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce
https://zsbruselska.edupage.org/
055/63 66 066
Kontaktná osoba
Štefan Fabian
0556366066