Školský logopéd

Materská škola, Bratislava-Vrakuňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kaméliová 10, Bratislava-Vrakuňa
Termín nástupu
21.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
253
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Logopéd bude pracovať s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/
-vykonanie depistáže
- zostavenie terapeutického plánu
- základné diagnostické vyšetrenie detí MŠ
- individuálna práca s deťmi
- rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie
(schopnosť rozlišovať hlásky)
- rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky
- korekcia dyslálie – vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások
- rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
- predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok
správnej výchovy reči
- prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
- predchádzanie zhoršeniu chýb a porúch rečí, ktoré už vznikli
- rozvíjanie pamäťových schopností
- spolupráca s rodičmi detí s NKS
- zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na
rodičov i širšiu verejnosť
- oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania
- konzultácie k správnym postupom domácich tréningov
- spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi
- objavovať nedostatky reči detí a ich príčiny
- v spolupráci s triednym učiteľom výchovnými prostriedkami a
metódami odstraňovania, prípadne zmierňovať vývinové a získané
chyby a poruchy reči
- prehodnocovanie potreby logopedickej intervencie u detí,
vyčlenenie a zaradenie detí do terapie
Životopis spolu s emailovým a telefónnym kontaktom pošlite na: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kaméliová 10
82107 Bratislava-Vrakuňa
https://mskameliova.edupage.org/
0245245962,02/45245962
Kontaktná osoba
Lucia Slováková
0245245962